[1]
พรหมพินิจ โ., วัฒนะประดิษฐ์ ข. และ ธมฺมหาโส พ. 2020. กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะด้านความปลอดภัยของ นักบินอากาศยานเบาพิเศษร่มบิน ตามหลักพุทธสันติวิธี. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 8, sup (มิ.ย. 2020), 213–225.