[1]
ศิลปดอนบม อ. และ ศรีโภคางกุล ศ. 2020. การกำเนิดของพรรคอนาคตใหม่ที่มีผลกระทบต่อพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งปีพุทธศักราช 2562: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 8, 1 (ก.พ. 2020), 320–335.