[1]
กุลสุทธิ์ก., เชาวนปรีชาข., วุฒิสิวะชาติกุลจ. และ โอวาทนุพัฒน์ณ. 2019. การพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยเพื่อสังคมในอนาคตผ่าน กระบวนการค่ายภาษาอังกฤษ*. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 7, 4 (ส.ค. 2019), 951-967.