[1]
ชูตินันทน์น., ธูปกระจ่างศ. และ โกสิยะวัฒน์พ. 2019. การบริหารจัดการแหล่งน้ำถาวรโดยการขุดบ่อน้ำตื้น. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 7, 4 (ส.ค. 2019), 1112-1125.