[1]
ปานสวัสดิ์ น., ธมฺมหาโส พ. และ บรรณรุจิ บ. 2019. คุณลักษณะของผู้นำชุมชนเพื่อสันติภาพที่พึงประสงค์ในสังคมไทยปัจจุบัน. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 7, 6 (ธ.ค. 2019), 1595–1605.