[1]
ทีปงฺกโร พ., วัฒนะประดิษฐ์ ข. และ บรรณรุจิ บ. 2019. รูปแบบการสืบสานวิถีแห่งศรัทธาที่มั่นคงของ ชาวพุทธในสหภาพเมียนมา. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 7, 4 (ส.ค. 2019), 1098–1111.