[1]
กุลพงษ์วาณิชย์ อ., วัฒนะประดิษฐ์ ข. และ บรรณรุจิ บ. 2019. สันตินวัตกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการส่งเสริม องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน). วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 7, 5 (ส.ค. 2019), 1269–1282.