[1]
สํวโรพ., ศิริวรรณอ. และ ฐิตวฑฺฒโนพ. 2019. กลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งตามหลักพุทธบริหาร การศึกษาสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 7, 4 (ส.ค. 2019), 1073-1083.