[1]
พระครูสุตรัตโนภาส, ศรีวิชัยส. และ ฐิตวฑฺฒโนพ. 2019. รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามมาตรฐานอุดมศึกษาของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 7, 4 (ส.ค. 2019), 1036-1047.