การพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในชั้นสอบสวนโดยพุทธสันติวิธีจังหวัดภูเก็ต

Main Article Content

ธีรพันธ์ นิธิภณยางสง่า
พระปราโมทย์ วาทโกวิโท

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรป่าตอง จังหวัดภูเก็ต และ 2) เพื่อนำเสนอกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นสอบสวนโดยหลักพุทธสันติวิธีจังหวัดภูเก็ต ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบภาคสนาม โดยการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยการศึกษาและเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีทักษะ และความรู้ในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นพนักงานสอบสวน ผู้ร้องทุกข์และผู้ต้องหา และผู้ที่มีความรู้ในด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงพุทธ จำนวน 24 คน ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความ โดยนำความรู้จากทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มาร่วมในการพิจารณา ผลการวิจัย พบว่า 1) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรป่าตอง ได้ยึดตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาและกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา ตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 2) หลักธรรมที่เป็นพื้นฐาน และเป็นตัวช่วยของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นสอบสวนโดยพุทธสันติวิธี คือหลัก “สติ ขันติ และสันติ” คือ มีสติในทุกขั้นตอนของกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย มีขันติในทุกภาวะอารมณ์โทสะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ย และเพื่อนำไปสู่เป้าหมายสุดท้ายคือ สันติสุขร่วมกัน กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นสอบสวนโดยพุทธสันติวิธี มี 6 ขั้นตอน คือ 1) ค้นหาทุกข์ด้วยอริยสัจจ์ 2) เปิดโลกทัศน์ด้วยปิยวาจา 3) ยึดหลักสาราณียธรรมค้นหาประเด็น 4) ร่วมกันคิดเห็นโดยละอคติ 5) มุ่งมิติอภัยทาน 6) ร่วมติดตามอย่างสันติสุข

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Anantaprayoon, A. (2019). A Model of Developing the Mediators by Buddhist Peaceful Means: A Case Study of Chonburi Court. (Master’s Thesis). Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Ayutthaya.

Anupongpipatana, T. (2005). The Roles of Interrogation Officers of Khon Kaen Provincial Police Office in Mediating Criminal Offences. (Master’s Thesis). Khon Kaen University. Khon Kaen.

Bunyarut, P. (2008). Opinions of Officers Towards the Mediation for Criminal Allegation at the Stage of Investigation: A Case Study on Metropolitan Police Division 7. (Master’s Thesis). Thammasat University. Bangkok.

Butrnongsaeng, S. (2020). Inspector of Patong Provincial Police Station. Interview. May, 20.

Chonsinthu, B. (2001). Views of Judicial Personnel on the Establishment of a Mediation Program Between Offenders and Crime Victims. (Master’s Thesis). Thammasat University. Bangkok.

Danphitaksat, A. (2020). Deputy Commander of Phuket Provincial Police. Interview. May, 20.

Komchadluek. (2020). Santi Ahiṃsā. Retrieved August 9, 2020, from https://www.komchadluek.net/news/Knowledge/58451.

Kongsudjai, W. (2020). Deputy Commander of General Staff Division Region 8. Interview. May, 26.

Nuannoo, P. (2020). Commander of Phuket Provincial Police. Interview. October, 10.

Nuyimsai, W. (2020). Expert on Peaceful Means and Buddhism. Interview. August, 25.

________. (2019). A Model of the Mediation by Buddhist Peaceful Means: A Case Study of the Mediation Center of Lawyers Council, Bangkok. (Doctoral Dissertation). Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Ayutthaya.

Phra Dhammapitaka (P.A.Payutto). (2003). Conflict Dissolution. Bangkok: Sahadhammika Printing Limited Company.

Pratheuangrattana, C. (2020). Expert on Peaceful Means and Buddhism. Interview. October, 2020.

________. (2019). A Mediation Model by the Integration of Buddhist Peaceful Means: A Case Study of Phitsanulok Municipality. (Doctoral Dissertation). Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Ayutthaya.

Saengsuree, J. (2020). Deputy Superintendent (Litigation) of Patong Police Station. Interview. May, 21.

Sutanan, S. (2010). Buddhist and International Mediation. Dunlaphāha, 57(1), 198-209.

Tawisaprakit, P. (2019). Complaints. Retrieved August 20, 2020, from https://www.gotoknow.org/posts/53944.

Thongprakob, R. (2010). Legal Measures Pertaining to the Role of Official Towards the Mediation for Criminal Allegation at the State of Investigation. (Master’s Thesis). Sripatum University. Chonburi.

Thontiravong, P. (2007). Restorative Justice and Conflict Management in Criminal Cases for Juvenile and Family Court. (Master’s Thesis). Valaya Alongkorn Rajabhat University. Pathum Thaini.

Yenbamrung, N. (2020). Patong and the Management of World Class Tourist City. Retrieved January 6, 2020, from http://www.furd.in.th/cities/thai-cities-reviews/view/46j5wvp5QGNd.

Wathanasap, W. (2004). Conflict: Principles and Tools for Resolution. (2nd ed.). Nonthaburi: Phimlak.

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3