การพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำท้องถิ่น ในการเป็นวิศวกรสันติภาพเพื่อสร้างสันติสุขในชุมชน

Main Article Content

พระปราโมทย์ วาทโกวิโท
พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ
ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำท้องถิ่นในการเป็นวิศวกรสันติภาพเพื่อสร้างสันติสุขในชุมชน และ 2) เพื่อนำเสนอการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำท้องถิ่นในการเป็นวิศวกรสันติภาพเพื่อสร้างสันติสุขในชุมชน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์
จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 33 ท่าน       


          ผลการวิจัยพบว่า 1. วิศวกรสันติภาพท้องถิ่นเป็นผู้ที่สร้างสันติสุขให้กับชุมชน สร้างความเปลี่ยนแปลงเน้นการมีส่วนร่วม มีสมรรถนะของวิศวกรสันติภาพท้องถิ่นพัฒนาเป็นเนื้อหาหลักสูตร ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์และอุดมการณ์ 2) หลักการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแนวทางดำเนินชีวิต 3) การเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน
4) การจัดการความขัดแย้ง 5) การสื่อสารที่สร้างพลังและเกิดสันติในชุมชน 6) การสร้างความร่วมมือและกำหนดจุดหมายร่วมกันของชุมชน 7) การเสริมสร้างพลังการเรียนรู้คิดสร้างสรรค์ชุมชนเกิดการเรียนรู้ 8) การสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง โดยหลักสูตรมีรูปแบบการอบรมที่มีความยึดหยุ่น เน้นการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะการนำไปใช้ได้จริง 2. เป็นการสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ใกล้ชิดกับคนในชุมชน ให้มีภาวะผู้นำด้านสันติภาพ ทัศนคติในการอยู่ร่วมกัน พัฒนาทักษะการสื่อสารสร้างสันติวัฒนธรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ จัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ สร้างทักษะการเป็นพี่เลี้ยงการติดตามและประเมินผลงานการสร้างสังคมสันติสุข ขยายพื้นที่สันติภายใน 1) จุดพลังความคิดสู่วิถีสันติวัฒนธรรม 2) สื่อสารสร้างพลังสันติวัฒนธรรม 3) จัดการความขัดแย้งสร้างสรรค์ 4) ชุมชนเรียนรู้สันติวัฒนธรรม 5) พี่ประคองน้องสร้างสันติสุข 6) ถอดรหัสสันติวัฒนธรรมนำสู่ความยั่งยืน คำนึงถึงบริบทสิ่งแวดล้อม จัดการเรียนรู้เป็นแบบเชิงรุก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Na Phuket, P. (2009). Organization and Management. Nonthaburi: Think Beyond Bush.

Phra Pramote Vadakovida. (2018). A Model of Developing an Ideal Expert in Peace by Buddhist Peaceful Means. (Doctoral Dissertation). Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Ayutthaya.

Phramaha Hansa Dhammahaso. (2011). Buddhist Peaceful Means: The Integration of Phinciples and Tools for Conflict Management. Bangkok: 21st Century Press.

Soontrayut, T. (2013). Organizational Theory and Behavior: Research Theory Principles And educational practice. Bangkok: Natikul Press.

Thanacharoenrat, T. (2010). Insurance Management Leadership Development Program. (Doctoral Dissertation). Ramkhamhaeng University. Bangkok.

Watthanapradit, K. (2016). Peaceful Community in the 26th Century: Lessons in Conflict Areas (Research Report). Ayutthaya.: Buddhist Research Institute of MCU.

Wichaiwichien, S. (1999). head, not tail. Bangkok: Chulalongkorn University.

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>