1.
เพ็ชรรักษ์ณ, พิพัฒน์เพ็ญม, ธรรมสัจการว. Responses to the Uniqueness of Garland Sellers. JLA. [Internet]. 1 [cited 2021Oct.26];6(2):33. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-la/article/view/64197