เพ็ชรรักษ์ณรงค์ศักดิ์, พิพัฒน์เพ็ญมณฑนา, and ธรรมสัจการวันชัย. “Responses to the Uniqueness of Garland Sellers”. Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University 6, no. 2 (1): 33. Accessed October 26, 2021. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-la/article/view/64197.