พิทยาภินันท์ปุรวิชญ์, สมบูรณ์สุขบัญชา, เอกสมทราเมษฐ์ธีระ, and สัตย์ซื่อพลากร. “Factors Determining farmers’ Choice of Oil Palm Production System in Aoluek District, Krabi Province”. Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University 7, no. 1 (1): 126-142. Accessed October 23, 2021. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-la/article/view/63265.