ฤทธิเดชก., อักษรคงเ., เอียดเจริญน., แก้วนาติ๊บน., สุภากาญจน์ล., and บัวแก้วจ. “The Conserved Woodland : Culture of a Conserved Woodland of Khuanso Community”. Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University, Vol. 6, no. 2, 1, p. 45, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-la/article/view/64199.