เพ็ชรรักษ์ณ., พิพัฒน์เพ็ญม., and ธรรมสัจการว. “Responses to the Uniqueness of Garland Sellers”. Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University, Vol. 6, no. 2, 1, p. 33, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-la/article/view/64197.