[1]
ฤทธิเดชก., อักษรคงเ., เอียดเจริญน., แก้วนาติ๊บน., สุภากาญจน์ล., and บัวแก้วจ., “The conserved woodland : Culture of a conserved woodland of Khuanso community”, JLA., vol. 6, no. 2, p. 45, 1.