[1]
พิทยาภินันท์ ป., สมบูรณ์สุข บ., เอกสมทราเมษฐ์ ธ., and สัตย์ซื่อ พ., “Factors determining farmers’ choice of oil palm production system in Aoluek district, Krabi province”, JLA., vol. 7, no. 1, pp. 126–142, Jul. 2016.