[1]
พิทยาภินันท์ป., สมบูรณ์สุขบ., เอกสมทราเมษฐ์ธ., and สัตย์ซื่อพ., “Factors determining farmers’ choice of oil palm production system in Aoluek district, Krabi province”, JLA., vol. 7, no. 1, pp. 126-142, 1.