เพ็ชรรักษ์ณ., พิพัฒน์เพ็ญม. and ธรรมสัจการว. (1) “Responses to the Uniqueness of Garland Sellers”, Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University, 6(2), p. 33. vailable at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-la/article/view/64197 (ccessed: 28November2021).