ฤทธิเดชกชมน, อักษรคงเจนจิรา, เอียดเจริญนราธิปต์, แก้วนาติ๊บนวลนภา, สุภากาญจน์ลีลดา, and บัวแก้วจุรีรัตน์. 1. “The Conserved Woodland : Culture of a Conserved Woodland of Khuanso Community”. Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University 6 (2), 45. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-la/article/view/64199.