เพ็ชรรักษ์ณรงค์ศักดิ์, พิพัฒน์เพ็ญมณฑนา, and ธรรมสัจการวันชัย. 1. “Responses to the Uniqueness of Garland Sellers”. Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University 6 (2), 33. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-la/article/view/64197.