พิทยาภินันท์ ปุรวิชญ์, สมบูรณ์สุข บัญชา, เอกสมทราเมษฐ์ ธีระ, and สัตย์ซื่อ พลากร. 2016. “Factors Determining farmers’ Choice of Oil Palm Production System in Aoluek District, Krabi Province”. Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University 7 (1):126-42. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-la/article/view/63265.