พิทยาภินันท์ปุรวิชญ์, สมบูรณ์สุขบัญชา, เอกสมทราเมษฐ์ธีระ, and สัตย์ซื่อพลากร. 1. “Factors Determining farmers’ Choice of Oil Palm Production System in Aoluek District, Krabi Province”. Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University 7 (1), 126-42. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-la/article/view/63265.