ฤทธิเดชก.; อักษรคงเ.; เอียดเจริญน.; แก้วนาติ๊บน.; สุภากาญจน์ล.; บัวแก้วจ. The conserved woodland : Culture of a conserved woodland of Khuanso community. Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University, v. 6, n. 2, p. 45, 11.