ฤทธิเดชก., อักษรคงเ., เอียดเจริญน., แก้วนาติ๊บน., สุภากาญจน์ล., & บัวแก้วจ. (1). The conserved woodland : Culture of a conserved woodland of Khuanso community. Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University, 6(2), 45. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-la/article/view/64199