เพ็ชรรักษ์ณ., พิพัฒน์เพ็ญม., & ธรรมสัจการว. (1). Responses to the Uniqueness of Garland Sellers. ournal of iberal rts rince of ongkla niversity, 6(2), 33. etrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-la/article/view/64197