(1)
ฤทธิเดชก.; อักษรคงเ.; เอียดเจริญน.; แก้วนาติ๊บน.; สุภากาญจน์ล.; บัวแก้วจ. The Conserved Woodland : Culture of a Conserved Woodland of Khuanso Community. JLA. 1, 6, 45.