1. บทความที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์จำนวน 3,500 บาท/บทความ   

2. การเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในอัตราดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

3. บทความที่ผ่านการพิจารณาจากเบื้องต้นกองบรรณาธิการแล้วจะแจ้งรายละเอียดการชำระค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบข้อความของ ThaiJo  และเมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระกลับมาทางระบบของวารสารอีกครั้ง โดยทางกองบรรณาธิการจะทำการออกใบเสร็จรับเงินและส่งกลับไปตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้อีกครั้ง

4. บทความที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้วจะดำเนินการส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิของทางวารสารเพื่อทำการประเมินคุณภาพของบทความ ทั้งนี้ผู้ส่งบทความจะไม่ได้รับการคืนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในทุกกรณี