วารสารการเมืองการปกครองได้ผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI 

ให้อยู่ใน วารสารกลุ่มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจนถึงวีนที่ 31 ธันวาคม 2567  

202001221537168033.jpg