คำแนะนำผู้แต่ง (กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนส่งบทความ)

1) การเตรียมต้นฉบับ

บทความวิชาการหรือบทความวิจัย อาจนำเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ให้พิมพ์ต้นฉบับด้วยกระดาษ A4 หน้าเดียว โดยใช้ฟอนท์ Angsana New ขนาด 14 (สำหรับชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ใช้ฟอนท์ Angsana New ขนาด 18 ส่วนหัวข้อต่างๆ ให้ใช้ Angsana New ขนาด 16) จำนวนบทความต้องมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า หากเกินชำระเพิ่มหน้าละ 300 บาท
โดยบทความทุกประเภทต้องมีส่วนประกอบ ดังนี้

  1. ชื่อเรื่อง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
  2. ชื่อผู้เขียน (ครบทุกคน กรณีที่เขียนหลายคน ให้เขียนบรรทัดถัดจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ โดยให้เขียนไว้ชิดด้านขวาของหน้า ให้ทำตัวเอียง ตัวอักษร ขนาด 14)
  3. วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด สาขาวิชาและสถาบันที่สำเร็จการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)
  4. สถานที่ทำงานปัจจุบันหรือหน่วยงานที่สังกัด (เช่น สาขาวิชา/ภาควิชา คณะ)
    (ข้อ 3 และข้อ 4 ให้ผู้เขียนทำเชิงอรรถไว้ท้ายชื่อผู้เขียนในหน้าแรกของบทความ)
  5. บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยในท้ายบทคัดย่อภาษาไทยให้ใส่ คำสำคัญ ของเรื่อง และท้ายบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้ใส่ Keywords ด้วย

            **ทั้ง 5 ข้อที่กล่าวข้างต้น หากเป็นบทความภาษาไทย ผู้เขียนต้องเขียนข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่หากเป็นบทความภาษาอังกฤษ ผู้เขียนไม่ต้องระบุข้อมูลภาษาไทย**

             บทความวิชาการหรือบทความวิจัยต้องมีส่วนประกอบเพิ่มเติม คือ ต้องมีบทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบทคัดย่อแต่ละภาษาต้องมีความยาวอย่างละไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4 โครงสร้างของบทความวิชาการควรประกอบด้วย บทนำ เนื้อหาบทความ บทสรุปและรายการเอกสารอ้างอิง ส่วนบทความวิจัยควรประกอบด้วยบทนำ แนวคิดและทฤษฎี วิธีการศึกษา ผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและรายการเอกสารอ้างอิง

            ภาพประกอบและตารางควรมีเฉพาะที่จำเป็น ให้มีหมายเลขกำกับภาพและตารางตามลำดับ ภาพจะต้องชัดเจน แสดงเนื้อหาสำคัญของเรื่อง คำอธิบายและตารางให้อธิบายด้วยข้อความกะทัดรัดและชัดเจน

            การใช้ภาษาในบทความ การเขียนควรใช้ภาษาที่ถูกต้อง เข้าใจง่ายและกะทัดรัด โดยคำศัพท์ให้อ้างอิงตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน การใช้คำศัพท์บัญญัติทางวิชาการควรใช้ควบคู่กับศัพท์ภาษาอังกฤษ กรณีที่เป็นชื่อเฉพาะหรือคำแปลจากภาษาต่างประเทศที่ปรากฏครั้งแรกในบทความ ควรพิมพ์ภาษาเดิมของชื่อนั้นๆ กำกับไว้ในวงเล็บ และควรรักษาความสม่ำเสมอในการใช้คำศัพท์ การใช้ตัวย่อโดยตลอดบทความ
โดยสามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความที่นี้ 
- บทความวิจัย  Word  PDF
- บทความวิชาการ Word  PDF

2) การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
การอ้างอิงเอกสารให้เขียนตามแบบ  APA (American Psychological Association) หากรายการอ้างอิงเป็นหนังสือหรือบทความภาษาไทยที่มีบทแปลเป็นภาษาอังกฤษกำกับอยู่ก่อนแล้ว ให้ใส่บทแปลภาษาอังกฤษนั้นก่อน ตามด้วยรายการอ้างอิงภาษาไทยเดิม โดยวงเล็บท้ายรายการว่า (in Thai) สำหรับรายการอ้างอิงภาษาไทยที่ไม่ได้มีบทแปลภาษาอังกฤษไว้ก่อนให้ยึดตามประกาศราชบัณฑิตยสถานเรื่อง หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง ทั้งนี้ ให้จัดเรียงลำดับตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษก่อน-หลัง
โดยมีรูปแบบการเขียนอ้างอิงดังนี้ Click

3) การกรอกข้อมูลคำขอส่งบทความ
ผู้ส่งบทความต้องส่งแบบฟอร์มคำขอส่งบทความเพื่อยืนยันความรับผิดชอบข้อมูลในการเผยแพร่บทความ โดยต้องส่งแบบฟอร์มคำขอส่งบทความและชำระค่าลงทะเบียนส่วนแรก 500 บาท พร้อมการส่งบทความฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอส่งบทความได้ที่นี้  Word  PDF

4) การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ผู้แต่งต้องบทความผ่านทางระบบออนไลน์เท่านั้น โดยการสมัครสมาชิก (Register) วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลาง (https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmscrru/user/register) เพื่อขอรับ Username และ Password แล้วคลิกที่ปุ่ม Log In เพื่อเข้าสู่ระบบ ในกรณีที่เป็นสมาชิกของวารสารแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบ Log in (https://tci-thaijo.org/index.php/jmscrru/login) และดำเนินการส่งบทความโดยดูตัวอย่างการส่งบทความได้ที่ ขั้นตอนการ Submission

5) ข้อแนะนำสำคัญในการส่งบทความ
5.1 เนื่องจากวารสารฯ กำลังจะเข้ารับการประเมินในฐาน ACI จึงขอให้ท่านแก้ไขอ้างอิงในเนื้อหาบทความและท้ายบทความเป็นภาษาอังกฤษทั้งบทความ (หากท่านอ้างอิงงานของคนไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษตามรูปแบบการเขียนอ้างอิงที่กำหนด)
5.2 หากบทความไม่ได้จัดรูปแบบบทความให้เป็นไปตามที่ทางกองบรรณาธิการวารสารฯ กำหนด ขออนุญาติไม่รับพิจารณาบทความดังกล่าว
5.3 หากผู้ที่ต้องการส่งบทความเป็นสมาชิกในระบบ Thaijo อยู่แล้ว สามารถใช้ User เดิมในการส่งบทความได้เลย แต่หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกในระบบ Thaijo ท่านสามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ได้ (https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmscrru/user/register) และหากสมาชิกเดิมลืมรหัสผ่าน ท่านสามารถกดขอรหัสผ่านใหม่ได้
5.4 เมื่อสมัครสมาชิกในระบบ Thaijo หรือเป็นสมาชิกเดิมอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถส่งบทความได้(หรือหาที่ส่งบทความไม่เจอ) แนะนำให้ท่านตรวจสอบที่เมนู ตำแหน่ง (Role) ว่าได้เลือกให้ตัวเองเป็น ผู้แต่ง (Author) หรือไม่ หากไม่ได้เลือก กรุณาเลือกตำแหน่ง (Role) เป็น ผู้แต่ง (Author) เพิ่มเติม ท่านก็จะสามารถส่งบทความได้
5.5 ในการกรอกข้อมูลรายละเอียดขณะส่งบทความ ขอให้ท่านระบุในข้อความถึงบรรณาธิการวารสาร ถึงข้อมูลการติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ/ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร (ข้อมูลส่วนนี้เป็นความลับ)
5.6 ในการกรอกข้อมูล ช่อง "คำสำคัญ และ Keywords" ให้ท่านพิมพ์/copy วางทีละคำ ห้าม copy ทีเดียวทั้งหมดทุกคำแล้ววาง
5.7 การกรอกข้อมูลอ้างอิง (References) ให้ท่านพิมพ์/copy วางทีละการอ้างอิงแล้วกด Enter เว้น 1 บรรทัด ก่อนวางรายการอ้างอิงถัดไป  ห้าม copy ทีเดียวทั้งหมดหน้าแล้ววาง เพราะจะทำให้ผู้ที่ค้นหาการอ้างอิงหาข้อมูลไม่เจอ อันนี้สำคัญมาก
5.8 เมื่อการแก้ไขบทความเสร็จสิ้นกระบวนการ ขอให้ท่านเข้าไปแก้ไขรายการอ้างอิงตามที่ท่านได้รับข้อเสนอแนะให้แก้ไขใหม่ให้ตรงกับบทความที่ได้รับการเผยแพร่
5.9 ทางวารสารฯ จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบบทความและรายการอ้างอิง (References) โดยบรรณารักษ์ ขอให้ท่านดำเนินการแก้ไขให้ครบถ้วนทุกรายละเอียด

6) การชำระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
วารสารฯ มีค่าธรรมเนียมลงทะเบียนตีพิมพ์เผยแพร่บทความทั้งสิ้น 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยแบ่งการชำระออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ชำระ 500 บาท พร้อมการส่งบทความเข้าในระบบ Thaijo เมื่อบทความนำเสนอเข้าที่ประชุมกองบรรณาธิการวารสารฯ แล้ว หากบทความได้รับความเห็นชอบเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ จะแจ้งในกระทู้สนทนาให้ชำระค่าลงทะเบียนส่วนที่ 2 จำนวน 4,000 บาทเข้ามาเพื่อส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความในลำดับต่อไป แต่หากบทความไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จะแจ้งผลให้ทราบและไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนส่วนที่ 2
โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ชื่อบัญชี วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เลขที่บัญชี 422-1-39769-0 
หากชำระเรียบร้อยแล้วรบกวนส่งหลักฐานการชำระแนบไฟล์ทางกระทู้สนทนาได้เลยค่ะ
ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ทุกช่องทาง(ออนไลน์ได้) ไม่จำเป็นเฉพาะช่องทางโอนที่ธนาคาร