1.
จูตระกูลส, จูตระกูลส. Digital Literacy, Digital Natives and Family. J. Mange. Sci. CRRU [Internet]. 2018May8 [cited 2021Jul.28];11(1):132-51. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmscrru/article/view/122738