จูตระกูลสุภารักษ์, and จูตระกูลสุภารักษ์. “Digital Literacy, Digital Natives and Family”. Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University 11, no. 1 (May 8, 2018): 132-151. Accessed July 28, 2021. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmscrru/article/view/122738.