จูตระกูลส., and จูตระกูลส. “Digital Literacy, Digital Natives and Family”. Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University, Vol. 11, no. 1, May 2018, pp. 132-51, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmscrru/article/view/122738.