[1]
จูตระกูลส. and จูตระกูลส., “Digital Literacy, Digital Natives and Family”, J. Mange. Sci. CRRU, vol. 11, no. 1, pp. 132-151, May 2018.