จูตระกูลสุภารักษ์, and จูตระกูลสุภารักษ์. 2018. “Digital Literacy, Digital Natives and Family”. Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University 11 (1), 132-51. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmscrru/article/view/122738.