จูตระกูลส., & จูตระกูลส. (2018). Digital Literacy, Digital Natives and Family. Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University, 11(1), 132-151. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmscrru/article/view/122738