(1)
จูตระกูลส.; จูตระกูลส. Digital Literacy, Digital Natives and Family. J. Mange. Sci. CRRU 2018, 11, 132-151.