โสภณ จ. “การเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินในเขตพื้นที่ด่านการค้าชายแดน กรณีศึกษาด่านการค้าชายแดนช่องจอม Land Ownership Changes in a Boarder Trade Area: A Case Study of Chong Jom Border Trade Market”. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปี 6, ฉบับที่ 11, มิถุนายน 2017, น. 51-67, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jms_ubu/article/view/99982.