วงศ์ประสิทธิ์ น. “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย”. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปี 2, ฉบับที่ 3, มกราคม 2013, น. 22-37, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jms_ubu/article/view/85924.