พงษ์สยาม น. ., และ ตั้งพัฒนกิจ* จ. . “การศึกษาปัจจัยการตลาดไร้รอยต่อที่ส่งผลต่อการบอกต่อของแบรนด์ เครื่องสำอางโฟร์ยูทู (4U2) ของผู้บริโภคในเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี”. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปี 12, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2023, น. 35-51, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jms_ubu/article/view/268990.