เดชนครินทร์* ส. ., ยินเจริญ ธ. ., และ อารยะญาณ อ. . “อิทธิพลของตัวแปรคั่นกลางในความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาการเป็นผู้ประกอบการและความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ”. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปี 12, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2023, น. 52-72, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jms_ubu/article/view/267201.