[1]
โสภณ จ., “การเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินในเขตพื้นที่ด่านการค้าชายแดน กรณีศึกษาด่านการค้าชายแดนช่องจอม Land Ownership Changes in a Boarder Trade Area: A Case Study of Chong Jom Border Trade Market”, JMSUBU, ปี 6, ฉบับที่ 11, น. 51–67, มิ.ย. 2017.