[1]
พงษ์สยาม น. . และ ตั้งพัฒนกิจ* จ. ., “การศึกษาปัจจัยการตลาดไร้รอยต่อที่ส่งผลต่อการบอกต่อของแบรนด์ เครื่องสำอางโฟร์ยูทู (4U2) ของผู้บริโภคในเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี”, JMSUBU, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 35–51, ธ.ค. 2023.