[1]
เดชนครินทร์* ส. ., ยินเจริญ ธ. ., และ อารยะญาณ อ. ., “อิทธิพลของตัวแปรคั่นกลางในความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาการเป็นผู้ประกอบการและความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ”, JMSUBU, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 52–72, ธ.ค. 2023.