โสภณ จิรภา. 2017. “การเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินในเขตพื้นที่ด่านการค้าชายแดน กรณีศึกษาด่านการค้าชายแดนช่องจอม Land Ownership Changes in a Boarder Trade Area: A Case Study of Chong Jom Border Trade Market”. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 6 (11). Ubon Ratchathani, Thailand:51-67. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jms_ubu/article/view/99982.