วงศ์ประสิทธิ์ นวัสนันท์. 2013. “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย”. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 (3). Ubon Ratchathani, Thailand:22-37. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jms_ubu/article/view/85924.