พงษ์สยาม นพวรรณ, และ ตั้งพัฒนกิจ* จารุพร. 2023. “การศึกษาปัจจัยการตลาดไร้รอยต่อที่ส่งผลต่อการบอกต่อของแบรนด์ เครื่องสำอางโฟร์ยูทู (4U2) ของผู้บริโภคในเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี”. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 12 (2). Ubon Ratchathani, Thailand:35-51. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jms_ubu/article/view/268990.