เดชนครินทร์* สุธีรา, ยินเจริญ ธนัญญา, และ อารยะญาณ อัคญาณ. 2023. “อิทธิพลของตัวแปรคั่นกลางในความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาการเป็นผู้ประกอบการและความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ”. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 12 (2). Ubon Ratchathani, Thailand:52-72. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jms_ubu/article/view/267201.