โสภณ จ. การเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินในเขตพื้นที่ด่านการค้าชายแดน กรณีศึกษาด่านการค้าชายแดนช่องจอม Land Ownership Changes in a Boarder Trade Area: A Case Study of Chong Jom Border Trade Market. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, Ubon Ratchathani, Thailand, v. 6, n. 11, p. 51–67, 2017. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jms_ubu/article/view/99982. Acesso em: 13 มิ.ย. 2024.